Нов проект в СПГ „Алеко Константинов“ Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 23 Юни 2021 11:41

                                                                                                                    

В СПГ „Алеко Константинов“ стартира проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи-нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк-турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов-ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проектът предвижда обучение на ученици, родители и учители. Обучители от нашата гимназия са инж. Пламен Енчев, инж. Ценка Петкова, инж. Детелина Иванова и Константин Байрактаров.

инж.Ценка Петкова