25.06.2024, 18:59 ч.


История
История на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" Печат


ТРАДИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, КАЧЕСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГАРАНТ ЗА ЕДНО УСПЕШНО БЪДЕЩЕ!

На 1-ви август 1963 г. Окръжният съвет и отдел “Народна просвета” - гр.Свищов връчват заповед на г-н Иван Драганов Иванов за назначаването му за директор на Политехническо училище (ПТУ) с двугодишен курс за обучение на строителни работници, просъществувало под това име до 31-ви август 1973 г.
В далечната 1963 г. са  определени  две сгради /в Маазите – старите складове около пристанището/ за провеждане на часовете и общежитие /бившия хотел “България”/, които са се намирали в района на днешната Автогара.

Първите ученици се обучават по специалностите:  

Зидаро – мазач;
Строително дърводелство и арматура;
Зидаро-мазач – мозайкаджия.

Първият учителски колектив, 1963 г.

През есента на 1967 г. в местността Балаша започва строителството на новата учебна сграда, завършена за по-малко от две години.

Официалното откриване на учебната сграда става през есента на 1969 г. -  с 12 учебни кабинета,  3 учебни работилници и ученически стол. За патрон е избрано името на поета-строител Пеньо Пенев.

След завършване на строителството на учебната сграда започва строителство на общежитие на 4 етажа за 200 ученика.

Четири години по-късно в 1973 г. общежитието е въведено в експлоатация и функционира до днес.

От 1-ви септември 1975г. гимназията е  преименувана на Средно професионално-техническо училище по промишлено строителство “Пеньо Пенев” /СПТУ по ПС/

През 1996 г. училището се преобразува в Средно професионално-техническо училище по строителство „Пеньо Пенев“ /СПТУ по С/.

В периода от създаването му до 2000г. в училището се подготвят работници от различни професии и специалности в областта на строителството, електротехниката и машиностроенето.

През 2000г. на база съществуващите дотогава две училища: СПТУ по строителство “Пеньо Пенев” – гр. Свищов и СПТУ по лека промишленост – с. Алеково е създадено Средно професионално-техническо училище по лека промишленост и строителство.

 Учителски колектив на СПТУ 

по лека промишленост – с. Алеково

Обогатяват се професиите, по които се обучават учениците. Новите професии са:

Оператор в шевното производство;
Оператор в производството на тапицирани изделия;
Сервитьор – готвач.

Не е избран патрон на обединеното училище.

За директор е назначен Иван Иванов
От 2003 г. училището се нарича Професионална гимназия по лека промишленост и строителство  /ПГЛПС/.

От 2010 г. директор на ПГЛПС е 
инж. Веска Николова

Колективът на Професионална гимназия по лека промишленост  и строителство, 2011 г.През 2013 година училището чества своята 50 годишнина


Професионална гимназия по лека промишленост  и строителство, след закриването ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Свищов, приема ученици по нови професии:

Техник на електронна техника;
Техник по автотранспортна техника.


Колективът на Професионална гимназия по
лека промишленост  и строителство, 2016г.

На 6-ти юли 2017 година училището е преименувано в Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов”Директори на училището


Тук учениците се обучават по следните професии (специалности):

Професионално направление: Електротехника и енергетика

 • Техник на енергийни съоръжения и инсталации (Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна);
 • Електромонтьор (Електрически инсталации и Електрообзавеждане на производството);
 • Електротехник (Електрически инсталации).

Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

 • Техник на компютърни системи (Компютърна техника и технологии);
 • Техник по комуникационни системи (Телекомуникационни системи);

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 • Техник по транспортна техника (Автотранспортна техника);

Професионално направление: Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 • Моделиер-технолог на облекло (Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил);
 • Оператор в производството на облекло (Производство на облекло от текстил);

Професионално направление: Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 • Техник-технолог в дървообработването (Мебелно производство);
 • Оператор в дървообработването (Производство на мебели);

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство

 • Монтьор на селскостопанска техника (Механизация на селското стопанство);

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

 • Ресторантьор (Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения и Кетъринг);
 • Готвач (Производство на кулинарни изделия и напитки);

Общообразователната подготовка се извършва по учебен план, съобразен с държавните образователни стандарти, на високо ниво. Включените в учебния план общотехнически и специални предмети се преподават от преподаватели с богат педагогически опит и усет за новите методи на преподаване и възпитание на подрастващите. Към традициите в отделните области се прибавят и знания за съвременните достижения на науката и техниката. В часовете по информатика и информационни технологии учащите навлизат в съвременното ниво на образование и комуникации.

Училището разполага с отлична материално-техническа база и изграден STEM център. Особено предимство представлява общежитието, което освен условия за самоподготовка, предлага и условия за развлечения и спортуване. Всичко това дава възможност на завършващите курса на обучение да получат общообразователна подготовка, съизмерима с тази на връстниците им от общообразователните училища, а освен това и професионална подготовка на високо ниво, която им дава възможност за добра реализация в страната и в чужбина. 

Възпитаниците на нашата гимназията придобиват професии и получават възможност успешно да се реализират в живота. С гордост носим името на Алеко Константинов, който чрез своята будна гражданска позиция се е превърнал в коректив за всеки българин.

Миналото ни е свързано с най-добрите традиции на българското образование, а настоящето се гради чрез професионализъм и новаторство.

 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School