25.06.2024, 17:56 ч.


Професии
Описание на професия "Готвач" Печат
Неделя, 11 Април 2021 00:00


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: : 811070  ГОТВАЧ – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

8110701 "Производство на кулинарни изделия и напитки" - ВТОРА степен на професионална квалификация.
Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с обработка на животински и хранителни продукти, приготвяне на напитки и кулинарни изделия.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Готвачът изготвя менюто. Поръчва, приема и контролира качеството на суровините, извършва предварителна обработка на продуктите и произвежда полуфабрикати, прави топлинна обработка на продуктите и полуфабрикатите. Той носи отговорност за спазването на санитарно-хигиенните изисквания  и приготвянето на безопасна за клиентите храна.


Отговорности и задължения – Специфичните задължения на готвача са свързани с подготовката на качествена и естетически издържана храна - подбор на суровините и продуктите, на кухненското оборудване, спазване на стандартите и рецептологията на изготвеният продукт, спазване на правилата при подготовката , съхраняването , поднасянето на клиентите.

За да успее добрият готвач трябва да има отлична памет - обонятелна и вкусова, висока цветова чувствителност , безупречен вкус.

Професионални задължения на готвача:

Обхват на задачите – зависи от типа и вида на заведението за хранене и развлечения. В малкото заведение за хранене готвачът изпълнява всички дейности в кухнята, като ползва помощен персонал. В големия ресторант, във висшето ресторантьорство и в специализираните ресторанти той, в зависимост от позицията си, изпълнява специализирани задачи (например: готвач на предястия, готвач на печени ястия и др.).

Работи с подчинени – Готвачът сам или в екип приготвя и оформя ястията, като избира необходимите хранителни продукти за деня, прави предварителна обработка и приготвя полуфабрикати и кулинарна продукция (предястия, супи, основни ястия и десерти), като спазва технологичния процес и разходните норми при приготвяне, следи за качеството на суровините и готовата продукция и носи отговорност за производството на здравословна и безопасна храна, подрежда и декорира ястията съгласно инструкциите, участва в представянето на кулинарната продукция и изготвя декорации за различни поводи. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури. Носи отговорност за качеството на технологичния процес и хигиената при приготвянето на храната и нейните вкусови качества. Изпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки от гостите. Консултира гостите за избора на ястия и напитки.


Подготовка на продукти и меню – Готвачът планира и организира процесите в кухнята сам или под ръководството на главен готвач, изготвя менюта, разработва нови рецепти, като прилага иновативни и креативни технологии, калкулира необходимите продукти и осигурява ритмични заявки, приема стоки, контролира теглото и масата им, следи за правилното съхранение на продукти и полуфабрикати, проверява състоянието на продуктите и преценява възможностите им за употреба, контролира качеството на продуктите и ги разпределя с оглед на възможната им употреба в зависимост от предназначението им, използва ефективно материално-техническата база и ресурсите, грижи се за експлоатационната готовност на машините, съоръженията и инвентара, прилага правилата за безопасни условия на труд, спазва санитарно-хигиенните изисквания и опазва околната среда.

Възможно работно време – Работното време на готвача може да бъде нормирано или гъвкаво работно време

Възможни контакти – . В процеса на работа готвача осъществява контакти с другите кухненски работници и готвачи, с барманите, със сервитьорите, с управителя на заведението, с клиенти, с доставчици на хранителни продукти и полуфабрикати, с представители на контролни органи (регионални здравни инспекции) и др.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа –  в заведения за хранене и развлечения от различен тип (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.).

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от възприетата практика на съответния работодател.

Предизвикателства в професията – В последно време професията Готвач е доста актуална, дават я в много предавания по телевизията, коментира се в списания. Все повече хора проявяват желание да бъдат готвачи. Трябва да се знае обаче, че освен че е хубава професията, в нея има и доста натоварващи моменти. Затова преди всичко трябва да има любов към нея, за да се работи, тъй като се налага да се жертва голяма част от личното си време, ако искате да станете добър готвач.

Ресурси и мотивация за работа - Трябва да сте всеотдайни и също така креативни, за да тръгнете по правилния път в кулинарната индустрия. За да се реализирате в този сектор, трябва да тръгнете от основата, да усвоите базовите техники и оттам да започнете да надграждате. Тук талантът е от голямо значение, но и обучението е необходимо, дори задължително, не само заради дипломата, която може да ви отвори много врати в цял свят.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

Организации/ институции, в които може да се реализира –  Готвачът може да работи в разнообразни типове и видове заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване):

Длъжности, които могат да се заемат:
• ресторанти - класически, специализирани - за риба, птици, дивеч, барбекю, национална кухня, чуждестранна кухня, атракционно-тематичен ресторант);
• заведения за бързо обслужване - ресторант-пицария, снекбар, бистро, фастфууд, закусвалня;
• столове на училища, болници, санаториуми и военни поделения, кухни на частни и обществени организации, кухни в железопътния, речния и морския транспорт, фирми за кетъринг, фирми за производство на полуфабрикати и др.  

Възможности за кариерно развитие – лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалност от професията "Готвач", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг."

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества –   Необходими качества за упражняването на тази професия са умения за работа в екип, дисциплинираност, прецизност, отговорност, организираност, способност за запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на рецепти, сръчност, подвижност, усет за вкус и мирис, способност да се планира и изпълнява работата в срок и др.

Необходими знания и умения – За готвача е важно да има интерес в областта на храненето и да има творчески нагласи. Трябва да познава кулинарните традиции и да следи развитието на новите тенденции.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Гостоприемство в туристическата индустрия, Чужд език по професията, Икономически дисциплини, Микробиология и хигиена на храненето, Безопасност и долекарска помощ в ресторанта, Кулинарни техники и технологии, Сервиране и барманство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

 Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!


продължава>
 
Описание на професия "Ресторантьор" Печат
Неделя, 11 Април 2021 00:00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: : 811060  РЕСТОРАНТЬОР  – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ“

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - трета степен на професионална квалификация.
Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с организиране на дейностите в заведенията за хранене и развлечения.


ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Ресторантьорът организира дейностите в заведенията за хранене и развлечения. Той контролира работата и външния вид на обслужващия персонал, поведението по време на работа, отговаря за поддържането на търговската зала и фоайе/преддверие на заведението за хранене и развлечения, посреща, настанява и изпраща гостите, приема поръчки за предварително запазване на места в залата. Той носи отговорност за спазването на санитарно-хигиенните изисквания за безопасност на храните и създава условия за ЗБУТ.

Отговорности и задължения – Задължение на ресторантьора е да осигурява високо качество на услугите, които заведението предлага.

Професионални задължения на ресторантьора:

Работа с клиенти – приема поръчки за предварително запазване на местата в залата; посреща, настанява и изпраща гостите.

Работи с подчинени- организира и контролира работата на персонала както в кухнята, така и в търговската зала; контролира външния вид и поведението по време на работа на обслужващия персонал в търговската зала; контролира нивото на обслужване; отговаря за поддържане на търговската зала и фоайе на заведението за хранене и развлечение.

Подготовка на продукти и меню – участва в планирането на асортимента от ястия и напитки; организира доставката и съхранението на хранителните продукти; организира въвеждането на нови рецепти; контролира спазването на технологичния процес за производство на кулинарни изделия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта.                        

Възможно работно време – Работното време на ресторантьорите е в съответствие с фирмената политика на заведението за хранене и развлечения - до късно вечер, в почивните дни, налице е сезонност в работата.

Възможни контакти – сервитьор-барманите, отговорниците за търговската зала, готвачите, помощник-готвачите, хигиенистите и технолозите, като се отчита пред мениджъра и собственика на заведението за хранене и развлечение.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа –  в заведения за хранене и развлечения (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.).

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Предизвикателства в професията - Ресторантьорът трябва да е в състояние да взема адекватни и отговорни решения. Той отговаря за правилното функциониране на оборудването във всички помещения на заведението за хранене и развлечения и прави оценка на всеки от членовете на персонала, предложения за премии, санкции или повишаване на квалификацията на отделни работници

Ресурси, с които трябва да се работи  - В своята професионална дейност ресторантьорът използва различни видове хранителни продукти, технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения, работно облекло, лични и колективни предпазни средства, складово оборудване.


ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

Организации/институции, в които може да се реализирате –  Ресторантьорът може да се реализира във всички заведения за хранене и развлечение (ресторанти, кафенета, сладкарници и др.).

Длъжности, които могат да се заемат:
• Управител, стол
• Съдържател, ресторант
• Управител, заведение за обществено хранене
• Управител, ресторант
• Управител, ресторант на самообслужване
• Салонен управител
• Гостилничар
• Управител, сладкарница/кафене
• Управител, снек‐бар

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор" ,могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация. След завършено средно образование придобилите трета степен на професионална квалификация по професията могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.


НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества –   ресторантьорът трябва да проявява инициативност, търпение, отзивчивост и съпричастност към проблемите и желанията на клиентите, да бъде толерантен към вкусовите им навици, културата и обичаите.

Необходими знания и умения – Необходими за професията „Ресторантьор“ са умение за ефективна комуникация с клиенти и организираност в изпълнението на задълженията; отзивчивост и съпричастност към клиентите; владеене на чужд език и терминология; умения за работа в екип; компютърни и предприемачески умения.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Гостоприемство в туристическата индустрия, Кулинарни техники и технологии, Чужд език по професията, Отчетност и работа с документи,  Микробиология и хигиена на храненето, Българска национална кухня, Безопасност и долекарска помощ в ресторанта Организация на обслужването в ресторанта, Организация и отчетност  на дейностите н ресторанта  и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!


продължава>
 
Описание на професия "Техник на компютърни системи" Печат
Петък, 11 Ноември 2016 22:42

Следващите години при настоящите темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите у нас се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия. Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката в страната. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите, се базира на компютризация на всички нива.

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще умее да извършва:

- Диагностика и ремонт на РС и компютърни системи;
- Софтуерна поддръжка;
- Програмиране и работа с приложен софтуер;

- Компютърно проектиране и Web дизайн;- Свързване на периферни устройства (принтери, скенери, тонколони, микрофон);
- Инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
- Работа с антивирусни пакети и архивиращи програми;
- Глобална компютърна мрежа Internet – архитектура и потребителски услуги.

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще се реализира в:

- Офиси на компютърни фирми и интернет доставчици;
- Сървърни станции;
- Изграждане на видеонаблюдение;
- Монтаж на компютърна техника в производствени обекти;
- Изграждане и администриране на компютърни мрежи;
- Поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси, банки и системи за комуникаци.

При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни изпити учениците получават:

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ; 
- Свидетелство за професионална квалификация за трета степен на професионална квалификация.

С придобитите документи, завършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на Европейския съюз.

Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!!


продължава>
 
Описание на професия "Оператор в производството на облекло" Печат
Неделя, 11 Април 2021 00:00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ –ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ“

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5420501 Производство на облекло от текстил – втора степен на професионална квалификация.
Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с осъществяване на основни и спомагателни дейности в технологичния процес при производството на облекло от текстил.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Операторът в производството на облекло работи с основни видове шевни машини и шевни полуавтомати. Изготвя скица на проектираното облекло и разработва конструктивни чертежи.

Изработва детайли за дамско, мъжко и детско облекло, спазвайки технологичната последователност и изискванията за качество. При работа с клиент препоръчва конкретни модели, според желанието му. Настройва и поддържа машините за същинските технологични процеси – ушиване на дрехата и на детайлите към нея.

Операторът в производството на облекло познава асортимента на текстилните изделия, помощните и спомагателните материали, свойствата и експлоатационните качества на готовото облекло. Разпознава платовете, помощните материали и шевните конци. Прави подбор на платове, кожи и материали според вида и предназначението на облеклото.

В хода на производствения процес поправя грешки от технологичен характер в рамките на своите компетентности. Работи със съоръжения за влаготоплинна обработка. Поддържа в изправност машините и съоръженията.

Отговорности и задължения – Операторът в производството на облекло, изпълнява различни технологични операции върху предварително скроени детайли на облекло от текстил и кожи: изработва елементи и малки детайли от облеклото (джобове, яки, маншети, капаци, колани, гайки и др.); изработва съединителни  и лицеви украсителни шевове; изпълнява монтажни и довършителни операции.

Трудовите си задачи операторът изпълнява при спазване на изискванията за качество на готовото изделие. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Организира работата на екипа, с който работи, и следи за качествено изпълнение на трудовите дейности. В неговите отговорности се включва спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околното среда.

Операторът в производството на облекло отговаря за качественото изработване на изделията и количеството на изразходваните материали. При изпълнение на трудовата си дейност операторът трябва да проявява креативност, съобразителност, комуникативност, сръчност и прецизност.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – в различни фирми, цехове и ателиета за производство на облекла, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии и нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на дрехите. Усвоените по време на работа компетентности, могат да се валидират за получаване на документ за по-висока квалификация. Предизвикателствата се свързват с усвояване на по-сложни технологични операции за подобряване на качествата на облеклата и с овладяване на умения за работа с компютърни системи за проектиране на облекло.

Ресурси, с които трябва да се работи – машини, платове, конци, модели, кройки, компютърни системи за конструиране и моделиране на облекло, ръчни инструменти, инструменти за влаготоплинна обработка и др.
ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – в областта на шивашката индустрия и в сферата на услугите.

Организации/ институции, в които може да се реализирате – в малки и средни предприятия, различни фирми, цехове, ателиета за шивашки услуги в условията на частен и семеен бизнес.
Длъжности, които могат да се заемат:
•    Машинен оператор, кроене
•    Машинен оператор, кроене с електронна машина
•    Машинен оператор, преса за гладене
•    Машинен оператор, шиене
•    Машинен оператор, шиене на бродерия
•    Машинен оператор, шиене на кожени изделия
•    Машинен оператор, шиене на облекла
•    Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
•    Машинен оператор, шиене на шапки
•    Шивач, мъжко/дамско облекло

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в производството на облекло“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.


НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества – спазване на технологична и трудова дисциплина, креативност, съобразителност, комуникативност, сръчност и прецизност, умение да се поема лична отговорност, търпение, самоконтрол и др.

Необходими знания и умения – Професията предполага умение за изработване на скици и технически рисунки, за разработване на кройки на различни модели дамско, мъжко и детско облекло, за изработване на детайли за облекла и тяхното съединяване; изработване на облекло по поръчка и бутикови облекла, познаване на материалите – видове тъкани и техните експлоатационни свойства; видове машини и тяхното поддържане, и др.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Конструиране и моделиране на облеклото, Технология на облеклото, Процеси и машини в шевната промишленост, Материалознание, Компютърно проектиране на облекло, Декоративно- приложни изкуства, Декоративно рисуване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни изпити учениците получават:

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ; 
- Свидетелство за професионална квалификация за втора степен на професионална квалификация.

С придобитите документи, завършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на Европейския съюз.

Обучението в тази специалност ще изгради у вас усет към новото и красивото в света на модата!ГАЛЕРИЯ

 
Описание на професия "Техник по транспортна техника" Печат
Неделя, 11 Април 2021 00:00НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“


СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5250101 Автотранспортна техника – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за осъществяване на диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

В учебното съдържание по професията „Техник по транспортна техника” задълбочено и изчерпателно са обхванати широк кръг от знания, умения и компетентности, необходими за упражняването й. Специфичните видове техника и електрически превозни средства в учебния план са обособени като специалности. След завършване на обучението техникът може да разработва и използва техническа, конструктивна и технологична документация в зависимост от заеманата длъжност. Той притежава компетенции за участие в управлението на транспортното предприятие и оценява качеството на основните дейности.ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Техникът знае и прилага основни технологични операции за изработване на детайли на автотранспортна. Той извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите и установява причините за повредите им; извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на механизми, системи и агрегати на автотранспортна техника; контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. В своята работа техникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини; стандарти, справочна и каталожна литература. Организира и контролира работата на екипа, с който работи.

Отговорности и задължения – Техникът по транспортна техника поема отговорности за контрол върху ефективното използване на инструменти, материали и резервни части. Оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той контролира технологичната последователност при диагностиката. Оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. В задълженията и отговорностите на технолога се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – в областта на транспортната техника.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Упражняването на професията изисква усвояване на нова транспортна техника, ползването на специализирани програмни продукти и чужди езици. Трудности: работната среда може да бъде в помещения с повишен шум и запрашеност, повишена концентрация на отровни изпарения от горивно-смазочни материали, изгорели газове от работа на двигатели с вътрешно горене. Може да се наложи работа на работни площадки и обекти на открито с неблагоприятни атмосферни условия, с продължително физическо натоварване и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – експлоатационни, конструкционно-ремонтни материали, технически течности, електролити, добавки, миещи препарати, резервни части и др. Работи се с металорежещи и металообработващи машини; инструменти и приспособления за монтаж и демонтаж, техническо обслужване, диагностика и ремонт. Използват се компютър, офис-техника, софтуерни продукти и др.ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/институции, в които може да се реализирате – предприятия, гаражи, сервизи, работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Техник-механик
• Техник-механик, механизация на горското стопанство
• Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
• Техник, механизация на селското стопанство
• Чертожник, техника
• Завеждащ учебна работилница
• Конструктор, професионално обучение
• Техник складово обзавеждане
• Технолог, професионално обучение
• Анализатор/контрольор, качество
• Инспектор, технически надзор
• Инспектор, трудови злополуки
• Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт
• Завеждащ техническа служба
• Младши автоконтрольор
• Обслужващ, бензиностанция/газостанция
• Механици и монтьори на транспортни средства
• Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
• Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони)
• Водачи и оператори на транспортни машини в селското и горското стопанство

Възможности за кариерно развитие – Техникът по транспортна техника може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА
Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.
Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на транспортна техника; за работа със софтуерни продукти; да познава видовете двигатели с вътрешно горене; знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Двигатели с вътрешно горене, Механика, Електронни системи в автотранспортната техника, Информационни технологии в професията, Безопасност на движението по пътищата и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!


продължава>
 
Описание на професия "Моделиер-технолог на облекло" Печат
Събота, 17 Април 2021 00:00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ –ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на съвременни техники при дизайн на облекло и при конструиране и моделиране на облекло от текстил.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Моделиер-технологът на облекло конструира и моделира облекла от текстил и кожи. Прави подбор на необходимите материали съобразно предназначението на изделията. Следи и прилага модните тенденции. Използва основни видове кроячна техника, машини и съоръжения за изработка на моделите. Подбира основни съоръжения за влаготоплинна обработка и машини за конфекционното производство на облекла. Организира дейностите по изработване на единични изделия по поръчка. Чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло.

Отговорности и задължения – Моделиер-технологът поема отговорности за разчитане и анализиране на скици на модели, определяне броя на детайлите на изделието и конструктивните им особености. Моделиерът ползва компютърни системи за разработване на модели на изделията и най-икономично разполагане на кройките. В неговите задължения се включва разработването на разходни норми за материалите и контролът за тяхното спазване. Контролира качеството на изработване на изделията. Спазва изискванията за опазване на околната среда.

При изпълнение на трудовата си дейност моделиерът трябва да проявява креативност, съобразителност, комуникативност, сръчност и прецизност.


Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.


Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – в различни фирми, цехове и ателиета за производство на облекла, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства на професията – Перспективите се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии и нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на дрехите. Усвоените по време на работа компетентности, могат да се валидират за получаване на документ за по-висока квалификация. Предизвикателствата се свързват с усвояване на по-сложни технологични операции за подобряване на качествата на облеклата и с овладяване на умения за работа с компютърни системи за проектиране на облекло.

Ресурси, с които трябва да се работи – компютърни системи за конструиране и моделиране на облекло машини, платове, конци, модели, кройки, , шивашки манекени и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – в областта на модната индустрия и в сферата на услугите.

Организации/институции, в които може да се реализирате – в малки и средни предприятия, модни къщи, цехове, ателиета за шивашки услуги в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Технолог-облекло
• Технолог, моделиране и конструиране на облекло
• Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло
• Машинен оператор, шиене на облекла
• Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
• Машинен оператор, шиене на шапки
• Шивач, мъжко/дамско облекло

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Моделиер- технолог на облекло“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества – художествен усет и творческо мислене, въображение, хрумвания, импровизации, генериране на идеи, нестандартни решения, зрително усещане и др.

Необходими знания и умения – За конструиране, моделиране и изработване на облекла от текстил и кожи; познаване на изходните материали с техните свойства и качества; работа с машини и съоръжения и поддържането им в изправност; ползване на спомагателни материали за постигане на качество и красив вид на облеклата.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Конструиране и моделиране на облеклото, Технология на облеклото, Процеси и машини в шевната промишленост, Материалознание, Компютърно проектиране на облекло, Декоративно- приложни изкуства, и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


продължава>
 
Описание на професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" Печат
Неделя, 11 Април 2021 00:00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ПРОФЕСИЯ: КОД: 522030 ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ - Трета степен на професионална квалификация
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА


СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5220309 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна – трета степен на професионална квалификация. Работи по поддържането и ремонта на съоръжения от топлотехнически абонатни станции, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации. Изгражда топлопреносни мрежи и въвежда в експлоатация топлотехнически съоръжения.


ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации изпълнява задачи по контрол и управление на технически съоръжения и по техническа безопасност на производствени процеси. Участва при тестване на съоръжения, инсталации и мрежи и въвеждането им в експлоатация. Той притежава компетенции за оценяване на качеството на извършваните дейности. В своята работа, техникът на енергийни съоръжения и инсталации използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература, работи с клиенти, ръководи екип.

Отговорности и задължения – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации носи отговорност за качеството на своята работа и работата на хората от екипа, който ръководи, предметите и средствата на труда, опазването на фирмена тайна и поверителна информация, безопасността - своята и на другите; опазването на околната среда.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА


Възможности за работа
– Техникът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества и предприятия с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, ядрени и възобновяеми енергийни източници.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.
Трудности и предизвикателства в тази професия–

Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии в енергетиката, ползването на програмни продукти, владеенето на чужди езици. Предизвикателствата в професията се свързват с нейната икономическа значимост, което изисква висока степен на дисциплина и отговорност.

Ресурси, с които трябва да се работи – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации работи със суровини и материали (конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества); работни вещества (хладилни агенти, студоносители и горива);  с техническа документация (специализирана, справочна и каталожна литература, конструктивна документация, компютър, професионален софтуер, професионална библиотека); с основни и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна апаратура и съоръжения; с лични предпазни средства и работно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Енергийни съоръжения и инсталации”.

Организации/ институции, в които може да  се реализирате – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, използващи конвенционални и възобновяеми енергийни източници.


Длъжности, които могат да се заемат:

•  Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации
•  Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
•  Техник-механик, очистване на въздуха
•  Техник-механик, централизирано топлоснабдяване
•  Помощник-оператор, парогенератор
•  Оператор, мрежова топлофикационна станция.
•  Оператор, геотермална централа
•  Оператор, топлоелектроцентрала


Възможности за кариерно развитие
– Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалност от професията  „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, могат да продължат обучението си по друга специалност на същата професия или по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА


Необходими личностни качества – Дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност и лоялност, логическо мислене и комбинативност, технически усет и способности, съобразителност и гъвкавост.

Необходими знания и умения – Знания и умения за монтаж, демонтаж, профилактика, контрол и управление на технически съоръжения в топлините, вентилационни, климатични и хладилни
инсталации, за работа с контролно-измерителна техника.


Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Климатична, вентилационна и отоплителна техника, Хладилна техника, Хидравлични машини, Термодинамика и топлопренасяне, Експлоатация на енергийни съоръжения, Учебна практика по специалността и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


ВАЖНО!!! Професията е включена в списъка на защитените от държавата професии. Ако изберете тази специалност ще получавате стипендия за целия срок на обучение.

Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти!ГАЛЕРИЯ

 
Описание на професия "Електромонтьор" / Електрообзавеждане на транспортна техника Печат
Сряда, 01 Юни 2022 12:14

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
КОД: 522020 - ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА“


СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника – втора степен на професионална квалификация. Изгражда електрическата система на транспортна техника и я поддържа в техническа изправност.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Електромонтьорът разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Извършва по предписание технологичните операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи от съоръженията. Измерва електрически величини. Монтира и демонтира детайли, елементи и възли. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти.

Отговорности и задължения – Електромонтьорът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, части и др.).

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Осемчасов работен ден. При работа в условия на непрекъснат производствен процес (електрическите централи, подстанции, кораби, асансьорни уредби и др.) се изисква 24-часово оперативно обслужване на съоръженията.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – За да може да изпълнява електромонтьорски дейности, лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Електромонтьор", трябва да притежава свидетелство за правоспособност - за монтьор на подемна и асансьорна техника. Работата е с широк обхват на електротехнически дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи. www.bcee-bg.org/– Българска асоциация на електротехниката и електрониката.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА


Възможности за работа – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.
Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от осигуряване на безопасност при експлоатация на електрическото оборудване. Трудовите дейности се извършват на открито, при различни атмосферни условия, в закрити помещения и/или в офиси.

Ресурси, с които трябва да се работи – Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Електротехника и енергетика.

Организации/институции, в които може да се реализира човек
– В държавни, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Нормирано работно време.

Длъжности, които могат да се заемат
: Електромеханици и електромонтьори

Възможности за кариерно развитие – Електромонтьорът може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Електромонтьорът може да се обучава по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика", както и да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, професия "Електротехник". Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За да упражнява професията, електромонтьорът следва да притежава свидетелство за правоспособност за "Електротехник по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" съгласно действащата нормативна уредба.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършенио основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Eлектроника, Електротехническо чертане, Техническа механика, Електротехнически материали, Електроенергетика, Лабораторна практика – електрически измервания, Електрически машини и апарати, Електроенергетика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


ВАЖНО!!! Специалността е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност, ще получавате стипендия за целия срок на обучение.
Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!
 
Описание на професия "Електротехник" Печат
Неделя, 18 Април 2021 16:12НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
КОД: 522010 - ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

• 5220109 "Електрически инсталации" – трета степен на професионална квалификация Изработва електрически табла и електрически инсталации в жилищни и обществени сгради.

Основни дейности – Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява електрически вериги и електрически схеми. Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип. В своята работа електротехникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература.

Отговорности и задължения – Електротехникът поема отговорности за контрол върху изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той контролира качеството на дейностите по диагностиката, ремонт и осигуряване на безопасна работа на инсталациите и съоръженията. Отговаря за спазването на стандарти, инструкции, вътрешни и външни критерии за извършваните дейности от екипа, с който работи. Осъществява контрол върху правилната експлоатация на оборудването.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор и осемчасов работен ден или като самонаето лице. Предприятията/фирмите с непрекъснат производствен процес изискват 24-часово оперативно обслужване на съоръженията, което налага работа на смени и даване на дежурства.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на електротехнически дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи. За подробна информация: Българска асоциация на електротехниката и електрониката.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от контрол и безопасност при експлоатация на електрическото оборудване, ползването на специализирани програмни продукти.

Ресурси, с които трябва да се работи – Шлосерски и електромонтажни инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.

Сфера на дейност – Електротехника и енергетика, транспортна техника.

Организации, в които може да се реализирате – в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на поддържане и ремонт на електротехническо оборудване.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Техник, технолог кабелно производство
• Техник, асансьорна техника
• Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
• Техник, електрификация на селското стопанство
• Техник, електрически машини и апарати
• Техник, електрически системи
• Техник, електрически централи и мрежи
• Техник, електродомакинска техника
• Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
• Техник, електрообзавеждане на кораби
• Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
• Техник, електротехника на автомобилния транспорт
• Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
• Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
• Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
• Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
• Инспектор, електробезопасност

Възможности за кариерно развитие – Електротехникът може да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен
„бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.

Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За да упражнява професията, електротехникът следва да притежава свидетелство за правоспособност, съгласно действащата нормативна уредба. За успешното справяне в професията са необходими и умения за взимане на решения, умения за упражняване на контрол и оценка.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Eлектроника, Електротехническо чертане, Електротехнически материали, Електроенергетика, Лабораторна практика – ел. измервания, Електрически машини и апарати и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията. 
Описание на професия "Електромонтьор" / Електрообзавеждане на производството Печат
Събота, 17 Април 2021 00:00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
КОД: 522020 - ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5220204 "Електрообзавеждане на производството" – втора степен на професионална квалификация.
Извършва шлосерски и електромонтьорски дейности за производство на елементи за електрообзавеждане на производството.

След завършване на обучението електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята работа той измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми и може да проследява електрически вериги.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Електромонтьорът разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Извършва по предписание технологичните операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи от съоръженията. Измерва електрически величини. Монтира и демонтира детайли, елементи и възли. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти.

Отговорности и задължения
– Електромонтьорът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, части и др.).

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Осемчасов работен ден. При работа в условия на прекъснат и не прекъснат производствен процес и там, където се изисква 24-часово оперативно обслужване на съоръженията.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – За да може да изпълнява електромонтьорски дейности, лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Електромонтьор", трябва да притежава свидетелство за правоспособност. Работата е с широк обхват на електротехнически дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.


Възможности за допълнителни придобивки
– В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия
– Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от осигуряване на безопасност при експлоатация на електрическото оборудване.

Ресурси, с които трябва да се работи – Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Електротехника и енергетика.

Организации/институции, в които може да се реализирате – в държавни, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Нормирано работно време.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Електромеханици и електромонтьори

Възможности за кариерно развитие – Електромонтьорът може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Електромонтьорът може да се обучава по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика", както и да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, професия „Електротехник". Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и Точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За да упражнява професията, електромонтьорът следва да притежава свидетелство за правоспособност

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Eлектроника, Електротехническо чертане, Техническа механика, Електротехнически материали, Електроенергетика, Лабораторна практика – електрически измервания, Електрически машини и апарати, Електроенергетика и др

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

ВАЖНО!!! Специалността е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност, ще получавате стипендия за целия срок на обучение.

Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!


продължава>
 
Описание на професия "Техник-технолог в дървообработването" Печат
Сряда, 11 Ноември 2009 23:43

 

Тя ви предлага професионална реализация след завършване на пълния курс на обучение, изгражда у вас усет към естетичното и ви прави конкурентни специалисти – мебелисти и тапицери.

Елате при нас и ще откриете цял свят от красота, изящество и стил в дървото! В курса на обучение нашите ученици получават знания и умения за различните материали, създаването и изработката на различни модели мебели от масивна дървесина, ПДЧ и ПДВ.

Важно място в обучението заемат учебната и производствена практика, които се провеждат в специализирани работилници и базови фирми. Подготовката се провежда в специализирани кабинети (по теория и практика и учебни работилници) с богата материална база от висококвалифицирани преподаватели. Все повече

фирми проявяват интерес и приемат наши ученици на практика, а след завършването им ги назначават на работа с трудови договори.

След завършването на 5-годишния курс на обучение учениците могат:

- да моделират и конструират различни модели мебели;
- да създават технологии за цялостна изработка;
- да определят необходимите инструменти, машини и съоръжения за изработването им;
- да контролират качеството на готовите изделия;
- да участвт в организацията на производствения процес;
- с придобитите документи звършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на ЕС.

Реализацията на завършилите тази специалност за града и региона може да се осъществи в някоя от фирмите, произвеждащи мебелни изделия.

При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни зпити учениците получават:

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ;
- Свидетелство за професионална квалификация за втора степен на професионална квалификация.

Учениците полагат държавни изпити за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация.

ВАЖНО!!! Специалността е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност, ще получавате стипендия за целия срок на обучение.

Обучението в тази специалност е едно интелигентно предизвикателство към вас, млади хора!


продължава>
 
Описание на професия "Техник по комуникационни системи" Печат
Понеделник, 12 Април 2021 05:54

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
КОД: 523010 - ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

5230101 Радио и телевизионна техника – трета степен на професионална квалификация. Прилагане на технологии за изработване на електронни устройства. Измерване на параметрите на електронните компоненти и на електрическите вериги.

5230102 Телекомуникационни системи – трета степен на професионална квалификация.Извършване на монтаж на телекомуникационни съоръжения. Контрол върху правилна експлоатация, контрол и поддържане на действащите телекомуникационни системи.

5230103 Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи – трета степен на професионална квалификация. Участва в подготовката и пускането в експлоатация на устройствата от посочените системи при спазване на техническата и технологична документация. Осъществява контрол и поддържане.

5230104 Кинотехника, аудио и видеосистеми – трета степен на професионална квалификация.Участва в подготовката и пускането в експлоатация на устройствата от кинотехника, аудио и видеосистеми. Работи с киномашини, кино- и видеофилмов материал. Извършва монтаж и демонтаж на материали и устройства.

5230105 Оптически комуникационни системи – трета степен на професионална квалификация. Участва в подготовката и пускането в експлоатация на устройствата от оптическите комуникационни системи. Извършва монтаж и демонтаж на материали и устройства.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Техникът по комуникационни системи организира и ръководи изработването на функционални възли, извършването на монтаж и демонтаж на радио и телевизионни устройства и системи. В неговите задължения се включва осъществяването на контрол върху качеството на експлоатация и поддържането на действащи радио и телевизионни системи, ремонт на дефектирали устройства и възли, документиране и реализиране на текуща информация за функционирането на тези устройства и системи. В работата си той и неговият екип ползват уреди, апарати, измервателни устройства, отделни устройства, блокове и възли от комуникационна техника, инструменти за механичен и електрически демонтаж. Техникът по комуникационни системи следи за спазването на правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазването на околната среда.


Отговорности и задължения
– Техникът по комуникационни системи поема отговорности за организация и изпълнение на дейностите по изработване и използване на структурни, функционални и монтажни схеми, за спазване на технологичната последователност за извършване на различни видове операции, както и за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Нормирано работно време. При необходимост нормативно регламентирано може да се работи на смени, да се дават извънредни дежурства и др.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности в зависимост от комуникационния сектор, в който работи.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА


Възможности за работа – В областта на комуникационните системи – профилактика и експлоатация.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя. Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателствата се свързват с усвояване на бързо развиващите се комуникационни системи.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работи се със специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер. Използва се контролно-измервателна и тестваща апаратура. Прилага се техническа документация (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.)

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ


Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.
Организации/институции, в които може да се реализира човек – Техникът по комуникационни системи може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност „Комуникационни системи”.


Длъжности, които могат да се заемат:
• Техник, нискочестотна техника
• Техник, полупроводникова техника
• Техник, радиотехника и телевизионна техника
• Техник, релейна защита и автоматика
• Техник, спътникова техника
• Техник, съобщителна техника
• Техник, телекомуникации
• Техник, радиовръзки в метрополитен
• Техник-механик, АРС на подвижния състав на метрополитен и др.

Възможности за кариерно развитие – Техникът по комуникационни системи може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки
www.iict.bas.bg/ – Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН


НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества – Отговорност, работоспособност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, самоконтрол, логическо мислене, комбинативност и др.

Необходими знания и умения – Знания за предназначение и функции на блоковете в радио и телевизионни устройства и системи, в телекомуникационни системи, кинотехника, работа със софтуерни продукти.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Градивни елементи, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Радиоприемна техника, Елементи на фината механика, Телевизионна техника, Комутационни системи, Видеотехника, Електроакустика и звукозапис, Кинотехника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


 


Иновативно училище
Главно меню

Изображение

IMGP2084.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес810
mod_vvisit_counterВчера1871
mod_vvisit_counterТази седмица2681
mod_vvisit_counterТози месец33647
mod_vvisit_counterВсичко3407313
В момента има 43 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School