22.01.2020, 08:41 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Търгове
Обява Печат
Вторник, 11 Юни 2019 20:55

СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ",

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798

ОБЯВЯВА

за безвъзмездно предоставяне на други образователни институции движими вещи - частна държавна собственост. Списък на вещите можете да намерите тук:

За повече информация: тел. 0631/60798, 0631/60812

 
Обява за повторен търг с тайно наддаване 2016-2017 Печат
Четвъртък, 16 Февруари 2017 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eвтори пореден търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 16.02.2017г./

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 663/09.02.2017 г.


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 15 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост и във връзка с внесен протокол с вх. № 474/ 03.06.2016г. от тръжната комисия и предложение с вх. № 136/ 06.02.2017 г. на председателя на тръжната комисия, назначена със Заповед № 126/ 28.10.2016 г.

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе втори пореден търг с тайно  наддаване за определяне на купувачи на посочените по-долу движими вещи-частна държавна собственост, намалени с 20% първоначална тръжна цена, част от непродадените на първия търг вещи, както следва:

1. СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ  и началната тръжна цена за 1 брой - тук.

2. СРОКОВЕ И  ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Място  и срок за получаване    на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие в търга се предоставя безплатно, всеки работен ден от 13.30 часа до 15.30 часа на касата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19,

2.2. Оглед на вещите се извършва  всеки работен ден от 13,30ч. до 15,30ч. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство - Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Трети март“ 74, в седемдневен срок от откриване на тръжната процедура . Справки и допълнителна информация на телефони 0631/60798 и сайта на гимназията: www.pglps-svichtov.com;

2.3. Място и срок за подаване на предложенията: Документите се подават в рамките на седемдневен срок от откриване на тръжната процедура , всеки работен ден до 16.00 ч.. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19;

2.4. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани на 8-я ден от откриване на тръжната процедура в 13,00 часа в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19, в счетоводстството,

2.5. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на предложението и неговото представяне.

3. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

3.1. Всеки участник подава лично или чрез упълномощено лице  Ценова оферта с предлаганата цена /образец-приложение 1/ запечатана  в непрозрачен плик с изписани върху него тръжните номера за вещите ,за които кандидатства;

3.2. Заявление за участие в търга по образец -приложение 2;

3.3. Документ за внесен депозит;

3.4. Ксерокопие на документ за самоличност;

3.5. Нотариално заверено пълномощно /при нужда/;

3.6. Декларация за оглед на вещите,запознаване с тръжната документация и липса на задължения./Приложение 3/;

3.6. Председателят или определен от него член на  тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата, след което той я пуска в запечатана тръжна урна ;

3.7. Предложение, представено след изтичане на обявения краен срок, не се приема. Не се приема предложение в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. Такова предложение се връща незабавно на кандидата.

4. ДЕПОЗИТ

4.1. Кандидатите за участие в търга внасят в касата на гимназията депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите, за които ще кандидатстват определен по приложение 2.

4.2. По нареждане на председателя на тръжната комисия ,след приключване на търга и подписване на тръжния протокол   депозитът на неспечелилите участници се освобождава, а депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на спечелилите.

4.3. Ако спечелилият участник не извърши плащането до три работни дни от датата на обявяване на резултатите депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат;

4.4. Депозитът на участник, чието предложение е определено за най-добро, се освобождава от комисията, след  заплащане и предаване на вещта.

5. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

5.1. Търгът се провежда от комисия назначена от директора на гимназията в закрито заседание на 8-я ден от откриване на тръжната процедура ;

5.2. Комисията  отваря  тръжната урна и класира офертите в тръжен лист;

5.3. За спечелил търга се обявява кандидатът ,предложил най-висока цена;

5.4. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий;

5.5. За проведения търг комисията  съставя тръжен протокол в 3 екземпляра-един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на продавача;

5.6. Резултатите се обявяват на мястото за обяви;

5.7. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите  участниците в търга  могат да подадат жалби по реда на АПК.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Търгът може да се проведе  в случай, че поне един кандидат е подал предложение.

6.2. В случай на непроведен търг директорът насрочва нов търг.

7. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА

7.1.  Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите  по сметката на ПГ по Лека промишленост и строителство-Свищов,  в Уникредит Булбанк АД-Свищов, посочена в сключен договор за покупко-продажба. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.

7.2. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването й.

7.3. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 0,02% на ден.

7.4. Ако кандидатите спечелили търга не извършат плащането в определения срок , тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

Директор: _______п_______

/инж.  В.Николова/


Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

Музикални инструменти

 
Обява за търг с тайно наддаване 2016-2017 Печат
Петък, 04 Ноември 2016 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 04.11.2016г./

З  А  П  О  В  Е  Д

 № 126/28.10.2016 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл.75 от ППЗДС и чл.6 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост и Решение №. 2 по Протокол №  2-16 от 21.07.2016 г. одобрен от министъра на образованието и науката,

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе първи пореден търг с тайно  наддаване за определяне на купувачи на посочените по-долу движими вещи-частна държавна собственост, при начална тръжна цена, съответно:

1. СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ  и началната тръжна цена за 1 брой - тук.

2. СРОКОВЕ И  ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Място  и срок за получаване    на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие в търга се предоставя безплатно, всеки работен ден от 13.30 часа до 15.30 часа на касата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19,

2.2. Оглед на вещите се извършва  всеки работен ден от 13,30ч. до 15,30ч. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство - Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Трети март“ 74, в седемдневен срок от откриване на тръжната процедура . Справки и допълнителна информация на телефони 0631/60798 и сайта на гимназията: www.pglps-svichtov.com;

2.3. Място и срок за подаване на предложенията: Документите се подават в рамките на седемдневен срок от откриване на тръжната процедура , всеки работен ден до 16.00 ч.. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19;

2.4. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани на 8-я ден от откриване на тръжната процедура в 13,00 часа в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19, в счетоводстството,

2.5. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на предложението и неговото представяне.

3. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

3.1. Всеки участник подава лично или чрез упълномощено лице  Ценова оферта с предлаганата цена /образец-приложение 1/ запечатана  в непрозрачен плик с изписани върху него тръжните номера за вещите ,за които кандидатства;

3.2. Заявление за участие в търга по образец -приложение 2;

3.3. Документ за внесен депозит;

3.4. Ксерокопие на документ за самоличност;

3.5. Нотариално заверено пълномощно /при нужда/;

3.6. Декларация за оглед на вещите,запознаване с тръжната документация и липса на задължения./Приложение 3/;

3.6. Председателят или определен от него член на  тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата, след което той я пуска в запечатана тръжна урна ;

3.7. Предложение, представено след изтичане на обявения краен срок, не се приема. Не се приема предложение в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. Такова предложение се връща незабавно на кандидата.

4. ДЕПОЗИТ

4.1. Кандидатите за участие в търга внасят в касата на гимназията депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите, за които ще кандидатстват определен по приложение 2.

4.2. По нареждане на председателя на тръжната комисия ,след приключване на търга и подписване на тръжния протокол   депозитът на неспечелилите участници се освобождава, а депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на спечелилите.

4.3. Ако спечелилият участник не извърши плащането до три работни дни от датата на обявяване на резултатите депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат;

4.4. Депозитът на участник, чието предложение е определено за най-добро, се освобождава от комисията, след  заплащане и предаване на вещта.

5. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

5.1. Търгът се провежда от комисия назначена от директора на гимназията в закрито заседание на 8-я ден от откриване на тръжната процедура ;

5.2. Комисията  отваря  тръжната урна и класира офертите в тръжен лист;

5.3. За спечелил търга се обявява кандидатът ,предложил най-висока цена;

5.4. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий;

5.5. За проведения търг комисията  съставя тръжен протокол в 3 екземпляра-един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на продавача;

5.6. Резултатите се обявяват на мястото за обяви;

5.7. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите  участниците в търга  могат да подадат жалби по реда на АПК.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Търгът може да се проведе  в случай, че поне един кандидат е подал предложение.

6.2. В случай на непроведен търг директорът насрочва нов търг.

7. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА

7.1.  Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите  по сметката на ПГ по Лека промишленост и строителство-Свищов,  в Уникредит Булбанк АД-Свищов, посочена в сключен договор за покупко-продажба. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.

7.2. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването й.

7.3. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 0,02% на ден.

7.4. Ако кандидатите спечелили търга не извършат плащането в определения срок , тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

Директор: _______п_______

/инж.  В.Николова/


Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
Търг за отдаване под наем на павилион за закуски 2016 Печат
Сряда, 28 Септември 2016 12:53

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – гр. Свищов /ПГ по ЛПС/, с адрес Свищов 5250, ул. “Искър” № 19  на основание чл.16, ал.2, във връзка  с чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.2 във връзка с чл.43 от ППЗДС, и заповед №.10/21.09.2016 на директора на ПГ по ЛПС – Свищов обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – публична държавна собственост, при следните условия:

1. Търгът се провежда за помещение Павилион за закуски от приземен етаж от масивна двуетажна  сграда, находяща се на ул. „Искър” № 19 в град Свищов с площ 4,95 кв.м., с начална цена 50 лв. месечно, с предназначение – продажба на закуски безалкохолни и без кофеинови напитки.

2. До участие в търга се допускат търговци - юридически и физически лица, които не са лишени от право да упражняват търговска дейност; нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове; не са обявени в несъстоятелност или не са в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намират в ликвидация

3. Срок на наемното отношение – 5 години.

4. Цена на тръжната документация – 10 лв. Закупуването на тръжната документация е задължително условие за участие в търга.

5. Депозит за участие в търга – 50 лева.

6. Закупуването на тръжната документация се извършва по касов или банков път, по следната бюджетната сметка на ПГ по ЛПС – гр. Свищов:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG82UNCR9660 3135 5919 10

Тръжната документация се получава при домакина на ПГ по ЛПС – гр. Свищов, след представяне на платежен документ – оригинал или заверено копие до 16.00 ч. на 28.10.2016 г.

Заплащането на депозита за участие се извършва по касов или банков път по бюджетната сметката на  ПГ по ЛПС – Свищов до 12.00 ч. на 28.10.2016 г.

7. Специални изисквания към кандидатите:

  • помещението да се ползва по предназначение;
  • да спазва изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците и Наредба №  9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
  • да извършват за своя сметка основни и текущи ремонти;
  • да заплаща всички текущи разходи за ел.енергия и вода по контролно-измервателен уред.

8. Търгът да се проведе на 31.10.2016. от 14,00 ч. в сградата на ПГ по ЛПС – Свищов

9. Срок за подаване на заявленията за участие -  до 16.00 ч. на 28.10.2016 г.

10. Оглед на помещенията – всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в срока за подаване на заявленията за участие.


ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВЕСКА НИКОЛОВА

ГР. СВИЩОВ

 
Обява за търг с тайно наддаване 2015-2016 повторен Печат
Понеделник, 13 Юни 2016 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 13.06.2016г./

1. Начална цена и описание на вещите - тук.

2. Място, време и начин за оглед на вещите: склад-домакин /в сградата на ПГЛПС/ от – 20.06.2016 г., от 09.00 ч. до 12.00 ч.

3. Откриване на тръжната процедура и начало на подаване на заявления за участие – на седмия ден след публикуване на обявата

4. Краен срок за приемане на заявленията за участие –  на 28.06.2016 г.

5. Място и време за депозиране на заявленията за участие – счетоводство, 09.00 ч. до 12.00 ч. на 20.06.2016г. до 14.00 ч. на 28.06.2016 г.

6. Ден за обявяване на резултатите – на 30.06.2016 г. на информационното табло в сградата на ПГЛПС

7. Размерът на депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства се заплаща в касата на училището.

8. Необходими документи за участие

- заявление за участие /Образец № 1/

- документ за самоличност или документ, ЕИК за юридически лица

- декларация /образец № 2/

- плик с оферта /по образец - ценово предложение-оферта/

- документ за внесен депозит

9. Образци на задължителните документи могат да се получават в счетоводството на ПГЛПС, гр. Свищов или да се изтеглят от сайта на училището http://www.pglps-svishtov.com

10. Адрес: ПГЛПС, гр. Свищов, ул. „Искър” № 19.

11. Телефон за контакти: 0631/ 60 798


  Пълен текст на обявата можете да намерите тук

Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »

Страница 1 от 3Банер
Банер
Банер

Важни новини

Държавни зрелостни изпити

Уважаеми зрелостници,

Информация за датите за организиране и провеждане на Държавни зрелостни изпити 2019 г. можете да намерите тук.
На всички дванадесетокласници пожелаваме ползотворна подготовка и успех!

СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2022.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес502
mod_vvisit_counterВчера1203
mod_vvisit_counterТази седмица2882
mod_vvisit_counterТози месец27329
mod_vvisit_counterВсичко1481357
В момента има 102 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School