22.01.2021, 01:03 ч.


Търгове
Обява за повторен търг с тайно наддаване 2020 Печат
Сряда, 18 Ноември 2020 00:00

СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ",

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eповторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 18.11.2020г./

З  А  П  О  В  Е  Д

 № РД-315/16.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе втори пореден търг с тайно  наддаване за определяне на купувачи на посочените по-долу движими вещи-частна държавна собственост, при начална тръжна цена, съответно:

1. СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ  и началната тръжна цена за 1 брой - тук.

2. Място, време и начин за оглед на вещите:  склад-домакин /в сградата СПГ „Алеко Константинов“ -  гр. Свищов -  седем дни от откриване на тръжната процедура,  от 09.00 ч. до 12.00 ч.

3. Откриване на тръжната процедура и начало на подаване на заявления за участие – на 01.12.2020 г., след обявлението в сайта на училището и в един вестник

4. Краен срок за приемане на заявленията за участие 08.12.2020 г.

5. Място и време за депозиране на заявленията за участие – Канцелария от  09.00 ч. на 01.12.2020 г., до 12.00 ч. на 08.12.2020 г.

6. Ден за обявяване на резултатите – на 11.12.2020 г.   на информационното табло в сградата на СПГ „Алеко Константинов“ -  гр. Свищов

7. Размерът на депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства се заплаща в касата на училището.

8. Необходими документи за участие

- заявление за участие /Образец № 1/

- ЕИК за юридически лица

- декларация /образец № 2/

- плик с оферта /по образец - ценово предложение-оферта/

- документ за внесен депозит

10. Офертите ще се разгледат на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в канцеларията на гл.счетоводител на СПГ „Алеко Константинов“ -  гр. Свищов.

11. При предлагане на едни и същи цени крайният купувач се определя чрез жребий, който ще се проведе на  10.12.2020 г. от 15,30 ч. в канцеларията на гл.счетоводител на СПГ „Алеко Константинов“ -  гр. Свищов

12. Срок за заплащане на предложените цени от спечелилите търга – до три работни дни от датата на обявяване на резултата  до 16.12.2020 г.

13. Закупената вещ се вдига от СПГ „Алеко Константинов“ най-късно в 3 - дневен срок  от датата на плащането. След този срок купувачът заплаща магазинаж в размер на 10 лв. на ден за всяка закупена вещ.


Директор: _______п_______

/инж.  В.Николова/


Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
Търг за отдаване под наем на площ от 1 м2, за монтиране на Вендинг автомат за топли безкофеинови напитки - 2020 г. Печат
Понеделник, 17 Февруари 2020 12:53

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов, с адрес Свищов 5250, ул. “Искър” № 19  на основание чл.16, ал.2, във връзка  с чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.2 във връзка с чл.43 от ППЗДС, и заповед № РД-840 от 10.02.2020 г .на директора на СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем Площ от 1 м2 – публична държавна собственост, при следните условия:

1. Търгът се провежда за Площ за монтиране на Вендинг автомат за топли безкофеинови напитки от приземен етаж от масивна двуетажна  сграда, находяща се на ул. „Искър” № 19 в град Свищов с начална цена 50,00 лв. месечно, с предназначение – продажба топли безкофеинови напитки.

2. До участие в търга се допускат търговци - юридически и физически лица, които не са лишени от право да упражняват търговска дейност; нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове; не са обявени в несъстоятелност или не са в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намират в ликвидация

3. Срок на наемното отношение – 5 години.

4. Депозит за участие в търга – 50,00 лева.

5. Внасянето на депозите се осъществява чрез вноска на касата или по следната бюджетната сметка на СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов:

УниКредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG82UNCR9660 3135 5919 10

до 16.00 ч. на 16.03.2020  г.

6. Тръжната документация се получава безплатно в касата на СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов или от сайта на училището на адрес: http://www.pglps-svishtov.com/turgove.

7. Специални изисквания към кандидатите:

  • отдаваната под наем площ да се ползва по предназначение;
  • да се предлага напитки, които отговарят на здравните норми за хранене на учениците;
  • да извършват за своя сметка основни и текущи ремонти.
  • да заплаща всички текущи разходи за ел.енергия и вода по контролно-измервателен уред.

8. Търгът да се проведе на 18.03.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов

9. Срок за подаване на заявленията за участие -  до 16.00 ч. на 16.03.2020 г.

10. Оглед на помещението – всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в срока за подаване на заявленията за участие.

ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВЕСКА НИКОЛОВА

ГР. СВИЩОВ

Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
Обява за търг с тайно наддаване 2019-2020 Печат
Понеделник, 17 Февруари 2020 00:00

СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ",

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 17.02.2020г./

З  А  П  О  В  Е  Д

 № РД-838 /10.02.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост,

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе първи пореден търг с тайно  наддаване за определяне на купувачи на посочените по-долу движими вещи-частна държавна собственост, при начална тръжна цена, съответно:

1. СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ  и началната тръжна цена за 1 брой - тук.

2. Място, време и начин за оглед на вещите:  склад-домакин /в сградата СПГ „Алеко Константинов“ -  гр. Свищов -  седем дни от откриване на тръжната процедура (24.02.2020 г.),  от 09.00 ч. до 12.00 ч. 

3. Откриване на тръжната процедура и начало на подаване на заявления за участие – на 24.02.2020 г., след обявлението в училището и в един ежедневник

4. Краен срок за приемане на заявленията за участие 02.03.2020 г.

5. Място и време за депозиране на заявленията за участие – Канцелария от  09.00 ч. на 24.02.2020 г., до 12.00 ч. на 02.03.2020 г.

6. Ден за обявяване на резултатите – на 09.03.2020 г.   на информационното табло в сградата на СПГ „Алеко Константинов“ -  гр. Свищов

7. Размерът на депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства се заплаща в касата на училището.

8. Необходими документи за участие

- заявление за участие /Образец № 1/

- ЕИК за юридически лица

- декларация /образец № 2/

- плик с оферта /по образец - ценово предложение-оферта/

- документ за внесен депозит

9. Офертите ще се разгледат на 09.03.2020 г. от 10.00 ч. в канцеларията на гл.счетоводител на СПГ „Алеко Константинов“ -  гр. Свищов.

10. При предлагане на едни и същи цени крайният купувач се определя чрез жребий, който ще се проведе на  09.03.2020 г. от 15,30 ч. в канцеларията на гл.счетоводител на СПГ „Алеко Константинов“ -  гр. Свищов

11. Срок за заплащане на предложените цени от спечелилите търга – до три работни дни от датата на обявяване на резултата  –  12.03.2020 г.

12. Закупената вещ се вдига от СПГ „Алеко Константинов“ най-късно в 3 - дневен срок  от датата на плащането. След този срок купувачът заплаща магазинаж в размер на 10 лв. на ден за всяка закупена вещ.


Директор: _______п_______

/инж.  В.Николова/


Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
Обява Печат
Вторник, 11 Юни 2019 20:55

СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ",

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798

ОБЯВЯВА

за безвъзмездно предоставяне на други образователни институции движими вещи - частна държавна собственост. Списък на вещите можете да намерите тук:

За повече информация: тел. 0631/60798, 0631/60812

 
Обява за повторен търг с тайно наддаване 2016-2017 Печат
Четвъртък, 16 Февруари 2017 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eвтори пореден търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 16.02.2017г./

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 663/09.02.2017 г.


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 15 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост и във връзка с внесен протокол с вх. № 474/ 03.06.2016г. от тръжната комисия и предложение с вх. № 136/ 06.02.2017 г. на председателя на тръжната комисия, назначена със Заповед № 126/ 28.10.2016 г.

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе втори пореден търг с тайно  наддаване за определяне на купувачи на посочените по-долу движими вещи-частна държавна собственост, намалени с 20% първоначална тръжна цена, част от непродадените на първия търг вещи, както следва:

1. СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ  и началната тръжна цена за 1 брой - тук.

2. СРОКОВЕ И  ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Място  и срок за получаване    на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие в търга се предоставя безплатно, всеки работен ден от 13.30 часа до 15.30 часа на касата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19,

2.2. Оглед на вещите се извършва  всеки работен ден от 13,30ч. до 15,30ч. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство - Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Трети март“ 74, в седемдневен срок от откриване на тръжната процедура . Справки и допълнителна информация на телефони 0631/60798 и сайта на гимназията: www.pglps-svichtov.com;

2.3. Място и срок за подаване на предложенията: Документите се подават в рамките на седемдневен срок от откриване на тръжната процедура , всеки работен ден до 16.00 ч.. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19;

2.4. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани на 8-я ден от откриване на тръжната процедура в 13,00 часа в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19, в счетоводстството,

2.5. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на предложението и неговото представяне.

3. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

3.1. Всеки участник подава лично или чрез упълномощено лице  Ценова оферта с предлаганата цена /образец-приложение 1/ запечатана  в непрозрачен плик с изписани върху него тръжните номера за вещите ,за които кандидатства;

3.2. Заявление за участие в търга по образец -приложение 2;

3.3. Документ за внесен депозит;

3.4. Ксерокопие на документ за самоличност;

3.5. Нотариално заверено пълномощно /при нужда/;

3.6. Декларация за оглед на вещите,запознаване с тръжната документация и липса на задължения./Приложение 3/;

3.6. Председателят или определен от него член на  тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата, след което той я пуска в запечатана тръжна урна ;

3.7. Предложение, представено след изтичане на обявения краен срок, не се приема. Не се приема предложение в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. Такова предложение се връща незабавно на кандидата.

4. ДЕПОЗИТ

4.1. Кандидатите за участие в търга внасят в касата на гимназията депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите, за които ще кандидатстват определен по приложение 2.

4.2. По нареждане на председателя на тръжната комисия ,след приключване на търга и подписване на тръжния протокол   депозитът на неспечелилите участници се освобождава, а депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на спечелилите.

4.3. Ако спечелилият участник не извърши плащането до три работни дни от датата на обявяване на резултатите депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат;

4.4. Депозитът на участник, чието предложение е определено за най-добро, се освобождава от комисията, след  заплащане и предаване на вещта.

5. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

5.1. Търгът се провежда от комисия назначена от директора на гимназията в закрито заседание на 8-я ден от откриване на тръжната процедура ;

5.2. Комисията  отваря  тръжната урна и класира офертите в тръжен лист;

5.3. За спечелил търга се обявява кандидатът ,предложил най-висока цена;

5.4. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий;

5.5. За проведения търг комисията  съставя тръжен протокол в 3 екземпляра-един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на продавача;

5.6. Резултатите се обявяват на мястото за обяви;

5.7. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите  участниците в търга  могат да подадат жалби по реда на АПК.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Търгът може да се проведе  в случай, че поне един кандидат е подал предложение.

6.2. В случай на непроведен търг директорът насрочва нов търг.

7. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА

7.1.  Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите  по сметката на ПГ по Лека промишленост и строителство-Свищов,  в Уникредит Булбанк АД-Свищов, посочена в сключен договор за покупко-продажба. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.

7.2. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването й.

7.3. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 0,02% на ден.

7.4. Ако кандидатите спечелили търга не извършат плащането в определения срок , тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

Директор: _______п_______

/инж.  В.Николова/


Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

Музикални инструменти

 
« НачалоПредишна1234СледващаКрай »

Страница 1 от 4

Иновативно училище
Банер
Банер
Банер

СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2020.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес27
mod_vvisit_counterВчера591
mod_vvisit_counterТази седмица2462
mod_vvisit_counterТози месец23549
mod_vvisit_counterВсичко2008620
В момента има 102 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School